آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

تیر آشوری

<<قبلی

نوک تیر برنزی
یافت شده از آشور شمال عراق- حدود 700 تا 600 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران