آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

سرباز آشوری

<<قبلی

بخشی از سلاح - احتمالا قسمت اتصال دسته چوبی گرز به وزنه سر آن
بدنه از آهن است و روکش برنز دارد

نمرود - حدود 900 تا 700 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران