آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

سرباز آشوری

<<قبلی

پرتره یک سرباز
کاخهای آشوری معمولا با نقوش نظامی تزیین می شدند. سربازان سنگی فراوانی در بناهای آشوری دی ده می شوند. این سربازان معمولا ریش و موی دراز دارند و کلاه خودی نوک تیز به سر دارند.
نمرود - حدود 900 تا 700 پ م


بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران