آشوری ها

ادد نیرانی سوم

 

وقتی شمشی اداد پنجم مرد پسرش ادد نیرانی هنوز کوچک بود. بنا براین مادرش بر تخت نشست. پنج سال بعد ادد نیرانی رسما شاه شد.
او از سال 811 تا783 پ م شاه آشور بود.

این شاه به همراه مادرش بارها به ماد و ماننا حمله کردند. در گزارش های سالانه آشوری چنین برمی آید که در سال 802 پ م آشوریها بر همه سرزمین های ال پی، خارخار و ارازیاش، مسو، مادای، ماننا، پارسوا، آبدانان و دریای خزر تسلط داشته اند.

 

ادد نیرانی سوم

معبد نبو در نیمرود - 810 تا 800 پ م

مجسمه این خدا به همراه مجسمه دیگری در کنار هم در ورودی معبد نبو قرار داشتند. کتیبه نام ادد نیرانی سوم و مادرش سمیرامیس را ذکر می کند. در انتهای نوشته آمده است به خدای دیگری اعتماد نکنید.
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

ادد نیرانی سوم

یکی از کاخهای نمرود - دوره اددنیرانی سوم 810تا 783 پ م
نوشته در کنار سالن ورودی در کنار در در یکی از کاخ های این شاه قرار داشته است
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 

     
اطلس تاریخ ایران