-

اطلس تاریخی ایران پیش از اسلام

تقسیم بندی جغرافیایی

اطلس تاریخ ایران

قبرستان کشیگ-هزاره سوم پ م
كركوی زابل- آتشكده

كلاه فرنگی - بنای ساسانی شوشتر
كلم ایلام-آتشكده
كلی شین -كتیبه اورارتویی
كمربند-غار پیش از تاریخ
كنار سیاه - فیروز آبادآتشكده

كنگاور-معبد آناهیتا

کنگلو نیایشگاه میترا
كورانگون -نقش برجسته ایلامی
كوسان بهشهر-آتشكده
كوشك اردشیر بزپر
كول فرح ایذه - نقش برجسته ایلامی
كوه خواجه دریاچه هامون
كوهدشت لرستان-پیش ازتاریخ
كهنه قلعه مشگین شهر-ساسانی
گرمی-منطقه باستانی اشكانی
گره كازرون- آتشكده
گنجینه جیحون
قلعه گل خندان بومهن
گل سرخدان كهگیلویه-آتشكده
گل گل ملكشاهی-سنگ نگاره آشوری
گلی بر مزاری-كتیبه قبر
گناباد- آتشكده

گنج دره- تپه پیش از تاریخ
گنج نامه همدان-هخامنشی

گوتیان-قوم باستانی

گودین تپه-پیش از تاریخ
گوران- تپه پیش از تاریخ
گوردخمه اسحاق وند-هخامنشی
گوردخمه برناج - مادی
گور دخمه داوود دختر - مادی
گور دخمه روانسر
گوردخمه دربند صحنه - مادی
گور دخمه دكان داوود-هخامنشی
گور دخمه دیره - مادی،هخامنشی
گوردخمه سرخده - مادی هخامنشی
گور دخمه كورخ كیچ
گور دخمه فخریكا - مادی
گوردخمه قیز قاپان-مادی
گوهرتپه-پیش از تاریخ
گوی تپه
هزاره سوم پ م
گیان- تپه پیش از تاریخ
گیلانكشه- آتشكده
لاخ مزار-سنگ نگاره ساسانی
لامرد فیروز آباد - آتشكده
لامرد - آتشگاه
لائودیسه نهاوند - معبد
لوحهای گلی تخت
جمشید-هخامنشی

لولوبیان-قوم باستانی

لیدوما-شهر هخامنشی
ماربین اصفهان- آتشكده
مارلیك-تپه باستانی
مانایی ها- قوم باستانی
محمودآباد-كتیبه اورارتویی
مردوك آپال ایدین-سنگ نوشته كاسیها
مرند-آتشكده
مسجد سلیمان - صفه تاریخی

مشتان-كتیبه قبر
مشگین شهر-سنگ نگاره ساسانی
معبد مهر- مراغه
منارسكوت زاهدان

منشور كورش- هخامنشی
موشكان سرابله -آتشكده

موشكی- تپه پیش از تاریخ
موشه لان تپه-پیش از تاریخ
مهراردشیر اردستان-آتشكده
معبد انتوم اوروك
میتانی ها- قوم باستانی
میدانك-كتیبه قبر ساسانی
میر مظفر سبزوار- آتشكده
میمه دهلران - آتشكده

نادرتپه اصلاندوز
نجف آباد -آتشكده
نسا-شهر اشكانی
نشت بان - كتیبه اورارتویی
نطنز-آتشكده
نقش برجسته شهسوار ایذه
نقش رجب - سنگ نگاره ساسانی
نقش رستم -محوطه تاریخی هخامنشی
نوشیجان - تپه باستانی مادی
نورآباد-تپه پیش از تاریخ
نویس ساوه-آتشكده
نیاسر كاشان- آتشكده
نیر اعظم-آتشكده
نیشابور-آتشكده
وان- قلعه اورارتویی
ورواسی -پناهگاه سنگی پیش از تاریخ
ولیران دماوند
ویند كلخوران-دخمه پیش از تاریخ
ورهام یزد-آتشكده

ویگل آران و بیدگل -آتشکدهدگل
هفت تپه -ایلامی
هترا-معبد الحضر
هفتوان - هزاره دوم پ م
هگمتانه - محوطه مادی هخامنشی
هوتو-غار پیش از تاریخ
هفتوان - تپه تاریخی
هورین شیخان- سنگ نگاره
یاریم تپه - پیش از تاریخ
غار یافته-پارینه سنگی
یانیك تپه - پیش از تاریخ
شهریری-پیش از تاریخ
یحیی- تپه پیش از تاریخ
مقبره یو هوانگ


حاجی فیروز - تپه پیش از تاریخ

حسنلو-تپه تاریخی

حمام سنگی گیوی
حسین آباد-كتیبه قبر

خارك-گور معبد
تپه خالصه

حصار - تپه پیش از تاریخ خرم دشت كاشان-آتشكده
خوربس قشم-پرستشگاه میترا
خورهه محلات-معبد
خونگ اژدر-نقش برجسته ایلامی و اشكانی
خونگ كمال وند ایذه-نقش برجسته اشكانی

خونگ یار علی- نقش برجسته اشكانی
خیرآبادكهگیلویه-آتشكده
چشمه علی ری -پیش ازتاریخ
دارابگرد-نقش برجسته ساسانی

دارابگرد - شهر ساسانی
داش تپه -كتیبه اورارتویی
دالما تپه-پیش از تاریخ
غار دربند گیلان
دختر گبر-كتیبه ساسانی
دخمه اورارتویی - ماكو
درمهریزد-آتشكده
دره شهر - آتشكده

دستوا-شهر اشكانی
دور اونتش- شهر ایلامی
دورا اورپوس
دهانه غلامان- شهر هخامنشی
دیوار گرگان - ساسانی
دینخواه -
هزاره سوم پ م
رازلیق-كتیبه اورارتویی
راه شاهی-هخامنشی
روسا-كتیبه اورارتویی
معدن مس زاغ دره صوغان
زاغه - تپه پیش از تاریخ
زروان اردشیر رستاق-آتشكده
قبرستان های دریاچه زریوار
زندان سلیمان
زیویه - تپه مادی
سان رستم-گوردخمه
سراب- تپه پیش از تاریخ
سراب بهرام-سنگ نگاره ساسانی
سرخدم لكی لرستان

سرده-آتشكده
سر مشهد-سنگ نگاره ساسانی
سروستان - ساسانی
سقندل- كتیبه اورارتویی
سگزآباد -
هزاره دوم پ م

سلاسل- قلعه تاریخی

سلماس-سنگ نگاره ساسانی
سمنان- آتشكده
سهولان - غار آبی تاریخی
سه گابی-تپه پیش از تاریخ
سیاهگل ایوان - آتشكده

سیروان-آتشكده
سیلك -تپه پیش از تاریخ
شادروان -پل ساسانی
شورابه - تپه پیش از تاریخ
شوش -تپه پیش از تاریخ

شوشتر-آبشار
شوفات تبریز-آتشكده

شیوند-سنگ نگاره اشكانی
شهداد -
هزاره چهارم پ م
شهر دقیانوس-پیش از تاریخ
شهر سوخته-شهر پیش از تاریخ
شیان كرمانشاه - آتشكده
شیر سنگی ایذه
شیشه-كتیبه اورارتویی
صبح-آتشكده
صمیكان شیراز - آتشكده

طلاتپه افغانستان-گنجینه باکتریا
عبدالحسین-تپه پیش از تاریخ
علی كش- تپه پیش از تاریخ
غار خر - پیش از تاریخ
غار شاپور- بیشاپور
غار علی تپه -پیش از تاریخ
غار كونجی خرم آباد-پیش از تاریخ
فراش بند - آتشكده
فرنبغ-آتشكده
فهلیان-نقش برجسته ایلامی
فیروزآباد-كاخ اردشیربابكان
فیروزآباد-شهرگور
فیروزآباد- قلعه دختر
فیروزآباد-سنگ نگاره ساسانی
فیروزآباد-آتشكده
قجر-آتشكده
قره تپه- پیش از تاریخ
قصران-آتشكده
قلات گاه -كتیبه اورارتویی
قلایچی بوكان- اثر مانایی
قلعه ایرج - ساسانی
قلعه بابك - ساسانی
قلعه یزدگرد-ساسانی اشکانی
قلعه سام -آتشكده
قلعه ضحاك هشترود- اشكانی
قلعه کش دابوشت
قلی درویش

قلعه گبری ری
قمپ فسا-آتشكده
قنقیر مهران - آتشكده
قیروكارزین- سنگ نگاره اشكانی
كازرون - آتشكده
كاخ نیپور
كاخ سلوكیه
كاخ اشكانی آشور
كاسیان-قوم باستانی
دخمه های کافرکلی
كال چنگال- سنگ نگاره اشكانی
كانال سوئز - هخامنشی
کتیبه آرامی بوکان
كردلر تپه -پیش از تاریخ

كرفتو - غار تاریخی
كلاردشت- پیش از تاریخ

كرمان-آتشكده

كردلر تپه
هزاره سوم پ م

آتشكو-آتشكده
آذرجو داراب - آتشكده
آذرخش داراب-مسجدسنگی-آتشكده
آذرگشنسب- آتشكده
آذرنوش-آتشكده
غار آرنی-پیش از تاریخ
آریارمنه - لوح طلای هخامنشی
آشور- دولت باستانی

آغمیون سراب- آتشكده
آق تپه-پیش از تاریخ
آماردها-قوم باستانی

آنو-تپه پیش از تاریخ
آنوبانی‌نی-نقش برجسته
آوه-تپه باستانی
آی خانوم افغانستان-سلوکی-اشکانی
ابلیس- تپه پیش از تاریخ

اپسای دبیر-كتیبهساسانی
ارشام - لوح طلای هخامنشی
ارجان - گنجینه ایلامی
ارمنستان-آتشكدهساسانی
ازبكی-تپه پیش از تاریخ
استخر-معبد آناهیتا
استخر-شهر هخامنشی
استخر-استودانهای ساسانی
استر همدان- مقبره

استودانهای ری -پیش ازاسلام
اشکفت قد برمشور
- پارینه سنگی
اشکفت گاوی
- پارینه سنگی
اشكفت سلمان ایذه - نقش برجسته ایلامی

الزین طارم-آتشكده
اندركش- مادها شهر مادی
اورارتو-دولت باستانی
ایذه-شهر کتیبه ها
ایوان قدمگاه - هخامنشی
باباجان- تپه مادی
بابا عباس خرم آباد-پرستشگاه مهر
بابل - دولت باستانی

باجول-سنگ نگاره اشكانی
بارنوا-آتشكده
بازه هور تربت حیدریه-آتشكده
باكو-آتشكده
باكون- تپه پیش از تاریخ
بام فرهاد- شهر اورارتویی-مادی
بان قلعه قصر شیرین - ساسانی
بردنشانده-معبد هخامنشی
برزو اراك-آتشكده
برزین مهر سبزوار- آتشكده

برمی دیلك- سنگ نگاره ساسانی
بسطام- قلعه اورارتویی
بگرام افغانستان-همدوره اشکانی
بندیان درگز-آتشكده
بنچاق اورامانات
بولاغی-كتیبه اورارتویی
بولاغی-بناهای هخامنشی
تپه بولحیه
بوینی یوغون-قلعه مانایی
بیستون-مجسمه هركول-سلوكی
بیستون-نیایشگاه مادی- مادی
بیستون-آثار پیش از تاریخ
بیستون- سنگ نگاره اشكانی
بیستون-آثار ساسانی
بیستون-آثار هخامنشی
بیستون-غارهای پیش از تاریخ
بیشاپور- شهر ساسانی
بیشاپور - سنگ نگاره هایساسانی
بیشاپور-كتیبه های قبر ساسانی
پاتپه-گونسپان
پاسارگاد - هخامنشی
غار پاسنگر-پارینه سنگی
گنجینه پازیریک
پالمیرا
پبده خوزستان-غار پیش از تاریخ
پشت قلعه آبدانان
پریشان-كتیبه قبر
پل دختر - ساسانی
پل خسرو-ساسانی
پل گاومیشان -ساسانی
پیرچم طارم-آتشكده
پیر همدانی آب بر-آتشكده

پیزدلی تپه-پیش از تاریخ
تاق بستان - ساسانی
تاق گرا - اشكانی ساسانی
تپوریان - قوم باستانی

تپه سبز -پیش از تاریخ
تپه ملیان -ایلامی
تپه میل -آتشكده ری

تپه قبرستان قزوین پیش از تاریخ

تخت بلقیس-ساسانی
تخت جمشید-شاهكار هخامنشی
تخت سلیمان -مجموعه ساسانی
تخت رستم شهریار

ترشیز-آتشكده
تشویر طارم علیا-آتشكده
تل اسپید-كتیبه ساسانی
تل جری-تپه پیش از تاریخ
تل قزیر-پیش از تاریخ

غار تمتمه-پارینه سنگی میانی
تمر-آتشكده

تنگ خشك سیوند-كتیبه ساسانی
تنگ براق-كتیبهساسانی (حاجی آباد)
تنگ سروك-سنگ نگاره اشكانی
تنگی ور-نقش برجسته آشوری
تورنگ تپه - پیش از تاریخ
تولایی تپه - پیش از تاریخ
تیسفون - اشكانی ساسانی
جاویدان مسجد سلیمان-آتشكده
جعفرآباد-تپه پیش از تاریخ
جبلیه كرمان - گنبد ساسانی
جلیل آباد-جام نقره ایلامی
جوان قلعه-كتیبه اورارتویی
چاكسر آمل- آتشكده
چشمه سار-قبرستان اشكانی
چغابنوت-پیش از تاریخ
چغازنبیل-زیگورات
چغامیش-پیش از تاریخ
چهارقاپی قصرشیرین-آتشكده