فهرست مطالب
برحسب دوره تاریخی

ایران در پیش از تاریخ

 

ایران در دوره پارینه سنگی

ایران در دوره نوسنگی

مناطق پارینه سنگی

 

تپه علی كش هزاره نهم تا ششم پ م
تپه چغابنوت هزاره هفتم تا سوم پ م
تپه چغامیش دوره سوزیای عتیق تا هخامنشی
تپه جعفر آباد دوره سوزیانا
تپه سگابی هزاره هفتم تا سوم پ م
شهر سوخته هزاره چهارم و سوم پ م
سرخدم لكی هزاره اول پ م
تپه موشكی هزاره هفتم پ م
تپه گنج دره هزاره نهم تا هفتم پ م
تپه گوران هزاره ششم پ م
تپه خالصههزاره ششم پ م
تورنگ تپه هزاره پنجم پ م
ویند كلخوران-دخمه پیش از تاریخ
یانیك تپه هزاره ششم پ م
دره هولیلان پارینه سنگی قدیم تا اسلامی
گوهر تپه از هزاره سوم پ م
كوهدشت هزاره پنجم پ م
غار كرفتو
از پیش از ماه تا ساسانی
استودانهای ری -پیش ازاسلام
شهر یری -هزاره اول پ م
غار تمتمه-پارینه سنگی میانی

تپه قبرستان قزوینهزاره پنجم پ م
قبرستان کشیگ هزاره سوم پ م

شهر دقیانوس هزاره پنجم پ م تا هخامنشی
تپه حاجی فیروز هزاره هشتم پ م
تپه موشلان هزاره هفتم و ششم پ م
تپه ازبكی هزاره هفتم و ششم پ م
قره تپه هزاره شش وپنج ش م
تپه شورابه فلات عتیق
تپه های شوش هزاره دهم پ م تا امروز
سیلك از هزاره هفتم پ م
تپه عبد الحسین هزاره دهم تا هفتم ش م
تپه سراب هزاره دوازدهم تا دهم پ م
تپه یحیی هزاره پنجم پ م
تپه تولایی سوزیانای عتیق
تپه قزیر هزاره چهارم پ م
یاریم تپه هزاره پنجم پ م
چشمه علی ری از هزاره هفتم پ م
پناهگاه ورواسی هزاره پنجم پ م
غار علی تپه هزاره یازدهم پ م
غار سهولان همه دوره ها
كردلر تپه -پیش از تاریخ
هفتوان -
هزاره دوم پ م
شهداد - هزاره چهارم پ م
كلاردشت-هزاره دوم پ م
كردلر تپه هزاره سوم پ م
گوی تپه هزاره سوم پ م
قلی درویشهزاره پنجم پ م
قلعه کش دابوشت-هزاره شوم تا اول پ م
غار یافته-پارینه سنگی
غار دربند گیلان-پارینه سنگی
غار پاسنگر-پارینه سنگی

آق تپه هزاره اول پ م تا هخامنشی
غار آرنی- هزاره چهارم پیش از میلاد
دالما تپه هزاره پنجم و چهارم پ م
گودین تپه هزاره ششم پ م
تپه حسنلو هزاره ششم پ م تا 250 پ م
غار هوتووكمربند هزاره دهم تا پنجم پ م
تپه مارلیك هزاره اول پ م
تپه پیزدلی هزاره چهارم پ م
تل ابلیس هزاره پنجم پ م
باباجانهزاره سوم پ م
تل باكون هزاره ششم پ م
تل جری هزاره ششم پ م
تپه حصار از هزاره هفتم پ م
تپه گیان
از هزاره چهارم پ م
تپه سبز دوره سوزیانا
تپه زاغه از هزاره هفتم پ م
تپه آنو از هزاره ششم پ م
غار خر پارینه سنگی میانی تا نوسنگی
غار پبدهدوره پارینه سنگی
سگزآباد - هزاره دوم پ م
نورآباد - هزاره چهارم پ م
دینخواه - هزاره سوم پ م
حمام سنگی گیوی - دوره نامشخص
نادرتپه اصلاندوز - هزاره اوی پ م
اشکفت قد برمشور - پارینه سنگی
اشکفت گاوی- پارینه سنگی

 

دولتها و اقوام محلی ایران باستان و مرتبط با آن

گوتیان

بابلیان

میتانی ها

لولوبیان

آشوریها

مانایی ها

كاسی ها

آماردها

اورارتوییان

تپوری ها

ال پی

هورین شیخان- سنگ نگاره

نقش برجسته آنو با نی نی

سنگ نوشته مردوك آپال

قلایچی بوكان

تپه حسنلو

تپه زیویه

سرخدم لكی

كتیبه روسا و قلعه بسطام

نقش برجسته تنگی ور

كتیبه اورارتویی نشت بان

شهر اورارتویی بام فرهاد

كتیبه كلی شین اشنویه

سنگ نگاره رازلیق

گل گل ملكشاهی-سنگ نگاره آشوری

كتیبه صخره ای داش تپه میاندو آب

كتیبه محمود آباد

كتیبه قلات گاه

كتیبه چشمه بولاغی

كتیبه جوان قلعه

دخمه اورارتویی - ماكو

كتیبه شیشه

كتیبه اورارتویی سقندل

بوینی یوغون-قلعه

وان- قلعه اورارتویی

 

کتیبه آرامی بوکان

 

 

ایلامیان

 

 

چغازنبیل

ایذه

شوش باستان

 

 

هفت تپه

گنجینه ارجان

نقش برجسته كورانگون

 

 

خونگ اژدر-نقش برجسته ایلامی و اشكانی

كول فرح ایذه - نقش برجسته ایلامی

اشكفت سلمان ایذه - نقش برجسته ایلامی

 

 

فهلیان-نقش برجسته ایلامی

خونگ یار علی- نقش برجسته اشكانی

خونگ كمال وند ایذه-نقش برجسته اشكانی

 

 

نقش برجسته شهسوار ایذه

جلیل آباد-جام نقره ایلامی

دور اونتش- شهر ایلامی

 

 

 

تپه ملیان -ایلامی

 

 

 

 

 

مادها

 

گور دخمه فخریكا

تپه نوشیجان

تپه هگمتانه

 

 

گور دخمه داوود دختر

گور دخمه فرهاد شیرین

گودین تپه

 

 

گور دخمه برناج

شهر مادی اندركش

گور دخمه دیره

 

 

زیویه - تپه مادی

بیستون-نیایشگاه مادی- مادی

بام فرهاد- شهر اورارتویی-مادی

 

 

گوردخمه قیز قاپان-مادی

گوردخمه سرخده - مادی هخامنشی

گوردخمه دربند صحنه - مادی

 

گور دخمه كورخ كیچ

باباجان- تپه مادی

گور دخمه روانسر

دخمه های کافرکلی

گنجینه جیحون

پاتپه-گونسپان

گور دخمه سان رستم

هخامنشیان

اكباتان

ساتراپی

سنگ نگاره های فارسی باستان

بیستون

آریارمنه - لوح طلای هخامنشی

مقبره های هخامنشی

نقش رستم

سپاه جاویدان

پرسپولیس-تخت جمشید

معبد برد نشانده

گاه شماری هخامنشی

راه شاهی

شاهان هخامنشی

شوش باستان

لوحهای گلی

استوانه كورش

معماران هخامنشی

فروهر

پاسارگاد

گور دخمه دكان داوود-هخامنشی

گنج نامه همدان-هخامنشی

گور دخمه اسحاق وند

دهانه غلامان

ایوان قدمگاه

ارشام - لوح طلای هخامنشی

لیدوما-شهر هخامنشی

گور دخمه داود دختر

كانال سوئز - هخامنشی

گنجینه پازیریک

استر همدان- مقبره

استخر-شهر هخامنشی

بولاغی-بناهای هخامنشی  

سلوكیان

مجسمه هركول

معبد لائودیسه

معبد خورهه محلات

بگرام افغانستان-همدوره اشکانی

شاهان سلوكی

آی خانوم افغانستان-سلوکی-اشکانی

اشكانیان

سپاه دوره اشكانی

شاهان اشكانی

سنگ نگاره های اشكانی


قلعه ضحاك

سنگ نگاره های اشكانی بیستون

هنر اشكانی

معبد خورهه

كوه خواجه

معبد اناهیتا كنگاور

كال چنگال- سنگ نگاره اشكانی

معبد مهر پرستی مراغه

قیروكارزین- سنگ نگاره اشكانی

سنگ نگاره باجول ایذه

سنگ نگاره تنگ سروك

سنگ نگاره شیوند ایذه

نسا-شهر اشكانی

غذا در دوره اشكانی

لباس دوره اشكانی

چشمه سار- قبرستان بزرگ اشكانی

دستوا-شهر اشكانی

خارك-گور معبد

كاخ نیپور

معبد الحضر - هترا

كاخ اشكانی آشور

دورا اورپوس

كاخ سلوكیه

معبد انتوم اوروك

قبرستان های دریاچه زریوار

بنچاق اورامانات

گرمی-منطقه باستانی اشكانی

معدن مس زاغ دره صوغان

گوشا تپه

ولیران دماوند

 

تپه بولحیه

طلاتپه افغانستان-گنجینه باکتریا

سنگ نگاره های ساسانی

سنگ نگاره های بیشاپور

سنگ نگاره های نقش رجب

سنگ نگاره های نقش رستم

سنگ نگاره های سراب قندیل

سنگ نگاره های داراب گرد

سنگ نگاره های فیروز آباد

سنگ نگاره های گویوم

سنگ نگاره سرمشهد

سنگ نگاره های برمی دیلك

سنگ نگاره لاخ مزار

سنگ نگاره نیمه تمام بیستون

سنگ نگاره مشگین شهر

سنگ نوشته دختر گبر اقلید

سنگ نگاره سراب بهرام

سنگ نگاره های تاق بستان

قلعه ایرج ورامین

سنگ نگاره تخریب شده ری

حجاری های خان تختی

معماری ساسانی

تاج شاهان ساسانی

شاهان ساسانی

اهورامزدا

سپاه ساسانی

هنر ساسانی

اوستا

آناهیتا

میترا

بیشاپور

تخت سلیمان

الفبای پهلوی

مسجد سلیمان

تیسفون

فیروز آباد و شهر گور

پل دختر

شوشتر

سروستان

بان قلعه قصر شیرین

چهار طاقیهای فیروز آباد

دیوار گرگان

نقش رجب

شهر دارابگرد

نقش رستم

پل خسرو-ساسانی

قلعه بابك

تاق گرا - اشكانی ساسانی

زندان سلیمان

جبلیه كرمان - گنبد ساسانی

تخت بلقیس-ساسانی

شوشتر-آبشار

شادروان -پل ساسانی

سلاسل- قلعه تاریخی

فیروزآباد- قلعه دختر

فیروزآباد-كاخ اردشیربابكان

غار شاپور- بیشاپور

كتیبه تنگ خشك سیوند

كلاه فرنگی - بنای ساسانی شوشتر

سنگ نبشته تنگ براق

كتیبه اپسای دبیر

سلماس-سنگ نگاره ساسانی

پل گاومیشان

كتیبه تل اسپید

كتیبه های قبر -بیشاپور

كتیبه قبر میدانك

حسین آباد-كتیبه قبر

مشتان-كتیبه قبر

پریشان-كتیبه قبر

كوشك اردشیر بزپر

استخر-استودانهای ساسانی

گلی بر مزاری-كتیبه قبر

کنگلو نیایشگاه میترا

كهنه قلعه مشگین شهر-ساسانی

قلعه گل خندان بومهن
آوه-تپه باستانی

مقبره یو هوانگ

قلعه یزدگرد

 

پشت قلعه آبدانان  

 

معابد و آتشكده های ایران

 

 

خیرآبادكهگیلویه-آتشكده

پیرچم طارم-آتشكده

آتشكو-آتشكده

 

 

درمهریزد-آتشكده

پیر همدانی آب بر-آتشكده

آذرجو داراب - آتشكده

 

 

دره شهر - آتشكده

تپه میل -آتشكده ری

آذرخش داراب-مسجدسنگی-آتشكده

 

 

زروان اردشیر رستاق-آتشكده

تشویر طارم علیا-آتشكده

آذرگشنسب- آتشكده

 

 

سرخدم لكی لرستان

جاویدان مسجد سلیمان-آتشكده

آغمیون سراب- آتشكده

 

 

سمنان- آتشكده

چاكسر آمل- آتشكده

استخر-معبد آناهیتا

 

 

سیاهگل ایوان - آتشكده

چهارقاپی قصرشیرین-آتشكده

الزین طارم-آتشكده

 

 

سیروان-آتشكده

خرم دشت كاشان-آتشكده

بابا عباس خرم آباد-پرستشگاه مهر

 

 

شوفات تبریز-آتشكده

خوربس قشم-پرستشگاه میترا

بارنوا-آتشكده

 

 

شیان كرمانشاه - آتشكده

خورهه محلات-معبد

برزو اراك-آتشكده

 

 

فراش بند - آتشكده

صمیكان شیراز - آتشكده

برزین مهر سبزوار- آتشكده

 

 

فرنبغ-آتشكده

فیروزآباد-آتشكده

بندیان درگز- آتشكده

 

 

كازرون - آتشكده

قنقیر مهران - آتشكده

صبح-آتشكده

 

 

کنگلو نیایشگاه میترا

گل سرخدان كهگیلویه-آتشكده

قصران-آتشكده

 

 

كوسان بهشهر-آتشكده

كنگاور-معبد آناهیتا

قمپ فسا-آتشكده

 

 

كركوی زابل- آتشكده

گره كازرون- آتشكده

كرمان-آتشكده

 

 

لامرد - آتشگاه

لامرد فیروز آباد - آتشكده

كنار سیاه - فیروز آبادآتشكده

 

 

موشكان سرابله -آتشكده

ماربین اصفهان- آتشكده

گناباد- آتشكده

 

 

میر مظفر سبزوار- آتشكده

مرند-آتشكده

گیلانكشه- آتشكده

 

 

نیاسر كاشان- آتشكده

نطنز-آتشكده

لائودیسه نهاوند - معبد

 

 

ورهام یزد-آتشكده

نیشابور-آتشكده

مهراردشیر اردستان-آتشكده

 

 

تمر-آتشكده

نجف آباد -آتشكده

میمه دهلران - آتشكده

 

 

آتشكده ارمنستان

قلعه سام -آتشكده

نویس ساوه-آتشكده

 

 

سرده-آتشكده

آتشكده ترشیز

آذرنوش-آتشكده

 

 

كلم ایلام-آتشكده

آتشكده نیر اعظم

باكو-آتشكده

 

 

معبد مهر مراغه

آتشکده ویگل آران و بیدگل

 

 

 

 

 

شهر های ایران در طول تاریخ