کوزه ای از اوروک

نمودار

 
 

کوزه ای از اوروک با طرح هایی مذهبی که در آن افراد بدون لباس هستند و برای inanna خدای باروری هدایایی می برند. 3000 پیش از میلاد

 
اطلس تاریخ ایران
تصویر The times archaeology of the world