نقاشی دیواری غار آلتامیرا

نمودار

 

 

 

 

 

 
بازسازی نقاشی های دیواری 14000 ساله غار آلتامیرا در اسپانیا شامل گاو، اسب، گراز و گوزن-
 
اطلس تاریخ ایران
تصویر The times archaeology of the world