اولین سفال جهان

نمودار

 

 

 

 

 

 
یکی از اولین سفالهای شناخته شده جهان در ژاپن
 
اطلس تاریخ ایران
تصویر: The times archaeology of the world