ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لوح گلی با خط الفبایی - سومر

 
 

لوح گلی با خط الفبایی - سومر 3000پ م - موزه لوور