ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

یک پاکت نامه کروی گلی که ژتونها را داخل خود نگه میدارد

 
 

یک پاکت نامه کروی گلی که ژتونها را داخل خود نگه میدارد. کشف شده در دهه 60 میلادی - محل نگه داری دانشگاه شیکاگو