ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

زبان قبطی یونانی

 
 

شانزده سطر متن قبطی یونانی بر کتیبه سنگی

یافت شده از مصر
موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد