ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

زبان قبطی

 
 

متن قبطی بر سفال

متن به زبان قبطی سعیدی با جوهر نوشته شده و در آن از صلیب استفاده شده است

سده ششم میلادی

یافت شده از شمال مصر - احتمالا دندرا
موزه باستان شناسی مصر - پتری - دانشگاه شهر لندن، یو سی ال
تصویر حمید صدقی نژاد