ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

نمونه پاکت کروی مهر شده به همراه یازده ژتون داخل آن- اوروک

 
 

نمونه پاکت کروی مهر شده به همراه یازده ژتون داخل آن- اوروک