ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تبلت با پاکت گلی

 
 

تبلت گلی درون پاکت نامه گلی

حاوی قرارداد تعویض خانه

حدود 1823 تا 1763 سال پیش از میلاد موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد