ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تبلت با خط تصویری

 
 

تبلت سنگی با خط پیکتوگرام

حدود2800 تا 2600 پ م

یافت شده از جنوب عراق

موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد