ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لگش

 
 

رسید دریافت جو

یافت شده از لگش

حدود 2100 سال پیش از میلاد موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد