ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لوح سیلندری

 
 

یک لوح سیلندری
مشابه لوح مشهور کورش - احتمالا در این دوره از تاریخ لوح های سیلندری مرسوم بودند

قرن ششم پیش از میلاد
یافت شده از عراق- محل کشف نامعلوم
موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد