ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط کوپتیک-قبطی مصر

 
 

متن نوشته شده بر استخوان دنده شتر به زبان کوپتیک - قبطی

حدود900 تا 1000 میلادی
یافت شده از مصر
متن به نشانه اخطار با جوهر قرمز نوشته شده است زیرا دارای یک طلسم خطرناک است موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد