ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط دموتیک مصر

 
 

متن نوشته شده بر پاپیروس یه خط دموتیک

قرن هقتم پیش از میلاد
یافت شده از مصر
نوع نوشته خط هیراتیک بر این چوب کمی با خط های نوشته شده در این دوره فرق دارد و مانند فونت ایتالیک است موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد