ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط هیراتیک مصر

 
 

متن نوشته شده بر چوب در مورد ارسال غلات

حدود 664 تا 525 پ م سلسله بیست و ششممصر
یافت شده از مصر
نوع نوشته خط هیراتیک بر این چوب کمی با خط های نوشته شده در این دوره فرق دارد و مانند فونت ایتالیک است موزه شهر لایدن هلند- تصویر حمید صدقی نژاد