ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

مهر استامپی

 
 

مهرهای استامپی سنگی به همراه اثر آنها بر روی گل-مدرن

حدود 4000 تا 3000 پ م اواخر دوره مس
یافت شده از شمال سوریه
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد