ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

حسابداری مقادیر نقره

 
 

حسابداری مقادیر نقره
در این دوره خط سومری قادر بود هر چیزی را بنویسد

حدود 2500 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه فارا
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد