ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لوح گلی با خط تصویری و مهر استوانه ای بر زمینه تبلت

لینک تصویر

 
 

لوح گلی با خط تصویری و مهر استوانه ای بر زمینه تبلت- اوروک جمدت نصر - 3100 تا 2900پ م