ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

نمادهای مختلف سومری

 
 

تبلت دارای نمادهای مختلف سومری برای اسامی مشهور

حدود 3000 تا 2900 پ م جمدت نصر
یافت شده از منطقه جمدت نصر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد