ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تحویل روزانه آبجو به کارگران

 
 

تحویل روزانه آبجو به کارگران معبد

حدود 3300 تا 3100 پ م اواخر دوره اوروک
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد