ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تبلت حسابداری

 
 

تبلت حسابداری - مطابق متن افراد بالغ بین سی تا چهل واحد جو دو ماه تحویل می گیرند و بچه ها بیست واحد.

حدود 250 پ م برابر سال چهارم شاه اووانیمگینا، شاه لگش
یافت شده از منطقه گیرسو
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد