ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

گزارش 5 روز کاری

 
 

گزارش 5 روز کاری

حدود 3000 تا 2900پ م دوره جمدت نصر
یافت شده از منطقه جمدت نصر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد