ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تبلت سنگ بنا

 
 

تبلت سنگ بنا که در زیر معبدی دفن شده بود

حدود 2450 پ م دوره ابتدایی 3 - سنگ فیروزه
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد