ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

متن سومری

 
 

متن سومری بر سنگ رودخانه - مطابق متن شاه انانناتوم برای خدایانش در شهر لگش معابدی ساخته است

حدود 2400 پ م
یافت شده از منطقه گیرسو
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد