ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تبلت آغاز ایلامی

 
 

تبلت آغاز ایلامی - متن هنوز خوانده نشده است

حدود 3000 تا 2800 پ م
یافت شده از شوش
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد