ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

در یک ظرف به همراه اثر مهر

 
 

در یک ظرف به همراه اثر مهر

حدود 3000 تا 2900پ م
یافت شده از منطقه اور دوره جمدت نصر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد