ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

مهر استوانه ای

 
 

مهر استوانه ای

حدود 2800 پ م دوره ابتدایی سومر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد