ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تاریخ نوشتن در بین النهرین

 
 

تبلت با خط آرکاییک بر روی سنگ گچ

حدود 3300 پ م اواخر دوره اوروک
یافت شده از منطقه اوروک
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد