ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

پاکت نامه گلی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

جهت احتیاط متن هم بر روی پاکت لوح نوشته شده هم بر خود لوح

حدود 2050 پ م

بریتیش موزه