ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

لیست کار کارگرها

 
تصویر حمید صدقی نژاد

لیستی از شرح حال کار تعدادی کارگر به همراه مهر بر روی آن

Allard Pierson museum - Amsterdam