ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط کوپتیک مصر

 
تصویر حمید صدقی نژاد

یک تکه سفال شکسته با چند خط به زبان کوپتیک - قرن 4 تا 7 میلادی - مصر

Allard Pierson museum - Amsterdam