ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

دیلمون در یک کتیبه اکدی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

رسید جامه و پارچه که با قایق به دیلمون ارسال شده است - سال 2028پیش از میلاد، سال اول از پادشاهی ایبی سین از اور

بریتیش موزه لندن