ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

تخته نگارش خط هیراتیک

 
تصویر حمید صدقی نژاد

ابزار نگارش متعلق به نویسنده ای به نام نفی. تخته دارای دو محل برای جوهر سیاه و قرمز است. پادشاهی جدید 1550 تا 1186 پیش از میلاد - مصر

Allard Pierson museum - Amsterdam