ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط هیراتیک مصری

 
تصویر حمید صدقی نژاد

یک تکه پاپیروس با خط هیراتیک مصر - شاهنشاهی جدید 1550 تا 1070 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam