ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط هیروگلیف

 
تصویر حمید صدقی نژاد

بخشی از دیوار یک معبد با خطوط هیروگلیف - منطقه سقاره مصر- سلسله ششم 2347 تا 2216 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam