ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

خط  دموتیک مصر

 
تصویر حمید صدقی نژاد

یک قرارداد اجاره زمین بر روی سفال با خط دموتیک - 33-34 پیش از میلاد - مصر

Allard Pierson museum - Amsterdam