ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

اجاره نامه به خط میخی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

اجاره نامه یک زمین کشاورزی در اطراف بابل - 1800 تا 1700 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam