ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

قرارداد آزادسازی برده به خط میخی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

یک متن قانونی در مورد آزادسازی یک برده و اموالی که به او تعلق می گیرد1825 تا 1775 پیش از میلاد - آشور

Allard Pierson museum - Amsterdam