ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

قرارداد تجاری به خط میخی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

این کتیبه متعلق به دو تاجر ساکن بابل است که با هم در مسائل اقتصادی اختلاف دارند. 2050 پیش از میلاد

Allard Pierson museum - Amsterdam