ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

مخروز گلی کتیبه دار

 
تصویر حمید صدقی نژاد

مخروط گلی کتیبه دار متعلق به انتمنا شاه سومری لاگاش - کشف شده در معبدی در بابل - 2430 پ م

Allard Pierson museum - Amsterdam