ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

کتیبه میخی درون پاکت گلی

 
تصویر حمید صدقی نژاد

یک نمونه از کتیبه میخی اکدی که درون پاکت گلی قرار دارد. نوشته های کتیبه بر روی پاکت نیز مشخص هستند به این ترتیب پاکت تنها قادر خواهد بود کتیبه خاص خود را حمله کند.

Allard Pierson museum - Amsterdam