ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

نامه شخصی بر لوح های کوچک کول تپه

لینک تصویر

 
 

هزاران نامه شخصی بر لوح های کوچک در کول تپه در مرکز ترکیه امروزی کشف شده اند. نام باستان این محل کانش بوده و دهکده ای آشوری نشین در این محل قرار داشته که ساکنان آن بازرگانان اشوری بودند که با اناتولی تجارت می کردند. این تجار به صورت فامیلی کار می کردند و بخشی از فامیل آنها در سرزمین مادری در آشور ساکن بود و بخش دیگری در آناتولی مشغول تجارت بود. راه تبادل اطلاعات بین ایندو محل لوحهای گلی کوچک قابل حمل بود. تعداد بیسار زیادی از این لوحها در کول تپه یافت شده اند. از آنجا که سایز لوحها را کوچک می گرفتند تا به راحتی قابل حمل باشد در همه اطراف آن نوشته قرار می گرفت.