ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

یک مهر کشف شده از نیپور

لینک تصویر

 
 

یک مهر کشف شده از نیپور از سده 22پ م - ترجمه متن روی مهر: نارام سین معبد انلیل را ساخت. این مهر بر روی آجرهای معبد زده میشد. مشابه این مهر در ابعاد کوچکتر بر روی پاکتهای گلی نامه های گلی زده می شد - محل نگه داری بریتیش موزه