ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

یک لوح گلی تمرینی مدرسه سومری

لینک تصویر

 
 

یک لوح گلی تمرینی مدرسه سومری- یک روی لوح متن سومری نوشته شده و در سوی دیگر نوشته هایی ریاضی به چشم می خورد - موزا عراق